sunnuntai 9. marraskuuta 2008

Onko Tampereen poliisivankilalla eri oikeus rikkoa tupakkalakia, kun savuttelu on todistettavasti ollut sallittua Seppo Lehdon vapaudenriistoissa?

Tampereen poliisivankila rikkoo RL:n vankioikeuksia sallimalla tupakanpolton vastoin lakia. Vaadin ko. tupakanpolton sallivaa poliisipäällikkö erotettavaksi virastaan ihmisoikeusrikokseen syyllistymisensä perusteella

Vapaudenriiston uhri mm. Tampereen kunnallisvaaleissa 2008 Seppo Lehto rikollisten poliisien uhrina kun vaalikopiltaan putkaan heitetyksi 15.10.2008


Onko Tampereen poliisivankilalla eri oikeus rikkoa RL:n tupakkalakia, kun savuttelu on todistettavasti ollut sallittua Seppo Lehdon vapaudenriistoissa?

http://kunnallisvaaliehdokas.blogspot.com kertoo miten, miksi ja koska?
----

Vankien asuminen ja perushuolto (24/011/2006)

RIKOSSEURAAMUSVIRASTO MÄÄRÄYS nro 24/011/2006
28.9.2006

Toimivalta: Vankeuslain 7 luvun 8 § ja tutkintavankeuslain 3 luvun 10 §

Voimassa: 1.10.2006 lukien toistaiseksi

Vastaanottaja: Vankeinhoitolaitos

Säädökset
Vankeuslain 7:1 §, 7:4 § ja 5:1-2 § sekä tutkintavankeuslain 3:1-2 §

Vankipaikka

Rikosseuraamusvirasto vahvistaa aluevankiloiden esityksestä vankiloiden vankipaikkojen määrän. Vankipaikan tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

Yhden hengen sellin pinta-ala on vähintään 7 m2 ja useamman vangin sellissä on oltava tilaa vähintään 5,5 m2 vankia kohti. Wc-tilaa ei lasketa sellin pinta-alaan. Sellin muoto on otettava huomioon, kun määritellään use-amman vangin sellin paikkamäärää. Selliin pitää voida järjestää jokaiselle vangille tarvittavat kalusteet.

Sellin ikkunan pinta-ala on vähintään 10 % lattiapinta-alasta. Vakituisessa asuinkäytössä olevassa sellissä tulee olla tuuletusmahdollisuus ulkoilmaan.

Jos vangilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta päästä sellistä wc-tiloihin kaikkina vuorokaudenaikoina, tulee tällainen selli laskea pinta-alasta riippumatta yhdeksi vankipaikaksi.

Suljetuissa vankiloissa sellissä tulee olla hälytyslaite, jolla voidaan saada välittömästi yhteys henkilökuntaan. Sellissä tulee olla paloilmoitin.

Tarkemmat ohjeet vankien asuintiloista on annettu Vankeinhoitolaitoksen rakennusohjeessa, rikosseuraamusalan käsikirjoja 1/2003.

Vahvistaessaan vankilan vankipaikkojen määrää Rikosseuraamusvirasto voi erityisistä syistä ottaa huomioon majoitustilojen lisäksi vankilan toiminnallisia seikkoja. Jos vankilaan joudutaan majoittamaan enemmän vankeja, kuin siinä on vähimmäisvaatimukset täyttäviä vankipaikkoja, tilannetta pidetään ylimajoitustilanteena. Ylimajoitustilanteessa sellin ilmanvaihtoa pitää voida lisätä todellista vankimäärää vastaavaksi.

Matkasellejä, rangaistus-, tarkkailu- ja eristyssellejä ei lasketa majoituspaikoiksi eikä niihin saa majoittaa vankeja pysyvästi.

Siisteys

Asuinosastosta vastaava virkamies vastaa osaston yleisten tilojen ja sellien siisteydestä. Vankilan työnjohtajat ovat vastuussa vankien työtilojen siisteydestä. Kyseiset virkamiehet vastaavat siitä, että vangeilla on käytettävissään välineet siivousta varten ja että siivouksessa käytetään oikeita siivousmenetelmiä. Jokainen vanki on velvollinen siivoamaan oman sellinsä. Mikäli vanki ei kehotuksista huolimatta siivoa asuintilojaan, voidaan vangille määrätä kurinpitorangaistus.

Tupakointi vankilan tiloissa

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät työntekijät tahattomasti altistu tupakansavulle työyhteisön tiloissa. Tupakointi on tupakkalain mukaan kiellettyä mm. julkisten laitosten asiakkaille varatuissa sisätiloissa, työyhteisöjen yhteisissä tiloissa, yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa sekä terveydenhuollon yksiköiden potilaille tarkoitetuissa sisätiloissa, lukuun ottamatta tarkoitukseen mahdollisesti varattua tilaa, josta tupakan-savu ei pääse kulkeutumaan muihin sisätiloihin.

Vankien majoituksessa ja toimintojen järjestämisessä tulee huolehtia siitä, että ketään ei vastoin tahtoaan altisteta tupakansavulle. Vangilla tulee olla mahdollisuus asua sellissä, jossa ei tupakoida. Avolaitoksissa pyritään sii-hen, että vankien asuintilat ovat savuttomia ja vangit tupakoivat ulkona tai erillisissä tupakointitiloissa. Vankiosastojen yleisissä tiloissa on tupakointi kielletty.

Vangin tiloja tarkastettaessa ja vastaavissa tilanteissa tulee pyrkiä siihen, että tilat on ennen toimenpiteitä riittävästi tuuletettu.

Tupakointikiellon ja tupakointiin tarkoitetun tilan osoittavat opasteet tulee asettaa vankien, vankilassa vierailevien henkilöiden ja työntekijöiden nä-kyville.

Terveydellisten olojen valvonta

Vankiloiden terveydellisten olojen valvonnassa on tarkoituksenmukaisinta käyttää hyväkseen kunnallisten terveystarkastajien asian-tuntemusta. Laitoksia kehotetaan pyytämään kunnallinen terveystarkastaja - tarkastamaan laitoksen terveydelliset olot vuosittain ja erityistapauksissa useamminkin.

Tarkastuksesta tulee pitää pöytäkirjaa, joka toimitetaan Rikosseuraamusvirastoon, Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikköön, aluevankilan johtajalle ja vankilan johtajalle.

Ympäristöterveydenhuollosta aiheutuvista kemiallisista, biologisista ja fysikaalisista tutkimuksista syntyneet kustannukset maksaa vankila.

Yleinen hygienia

Vangille tulee järjestää mahdollisuus peseytymiseen päivittäin.

Laitosten yleisiin peseytymistiloihin tulee hankkia hiustenpesu-ainetta ja saippuaa annostelijoineen. Jos vankilassa on sellikohtaiset suihkutilat eikä saippua-annostelijan käyttö ole tarkoituksenmukaista, vankilan tulee muuten järjestää saippuaa ja hiustenpesuainetta vankien käyttöön.

Lisäksi on huolehdittava siitä, että pesutiloissa on tehokasta ja turvallista desinfektioainetta. Aineen valinnasta tulee neuvotella terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa.

Naisvangeille tulee varata riittävästi terveyssiteitä ja tamponeja. Vankilassa hoidettaville vankien lapsille on hankittava vaippoja. Vankien saatavilla tulee olla kondomeja.

Edellä mainituista tarvikkeista aiheutuvat kustannukset maksaa vankila.

Perushygieniapakkaus

Jokaiselle vapaudesta vankilaan saapuvalle tutkinta- ja vankeusvangille sekä sakon muuntorangaistusta suorittavalle vangille annetaan maksutta perus-hygieniapakkaus henkilökohtaiseen käyttöön.

Luovutuksesta päivämäärineen tehdään merkintä vankitietojärjestelmään. Perushygieniapakkausten kulutuksesta pidetään kirjanpitoa. Vangin siirtyessä toiseen vankilaan tulee huolehtia siitä, että hän saa oman pakkauksensa tuotteet mukaansa. Uudessa vankilassa ei luovuteta uutta perushygieniapakkausta.

Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikkö vahvistaa vuosittain perushygieniapakkauksen sisällön. Pakkaukset hankkii Hämeenlinnan vankila.

Vankeinhoitolaitoksen
pääjohtaja Esa Vesterbacka

Ylitarkastaja Riitta-Leena Salovaara


---